Giáo Viên

Phân công giáo viên giảng dạy của Trường Tiểu học Cẩm Vũ

Stt Giáo viên dạy Môn học Tên lớp Tg Điểm M Điểm 15′ Điểm 45′ Điểm HK
1 Phạm Thị Loan Âm nhạc 1A
2 Phạm Thị Loan Âm nhạc 1B
3 Phạm Thị Loan Âm nhạc 1C
4 Phạm Thị Loan Âm nhạc 1D
5 Phạm Thị Loan Âm nhạc 1E
6 Phạm Thị Loan Âm nhạc 2A
7 Phạm Thị Loan Âm nhạc 2B
8 Phạm Thị Loan Âm nhạc 2C
9 Phạm Thị Loan Âm nhạc 2D
10 Phạm Thị Loan Âm nhạc 2E
11 Phạm Thị Loan Âm nhạc 3A
12 Phạm Thị Loan Âm nhạc 3B
13 Phạm Thị Loan Âm nhạc 3C
14 Phạm Thị Loan Âm nhạc 3D
15 Phạm Thị Loan Âm nhạc 3E
16 Phạm Thị Loan Âm nhạc 4A
17 Phạm Thị Loan Âm nhạc 4B
18 Phạm Thị Loan Âm nhạc 4C
19 Phạm Thị Loan Âm nhạc 4D
20 Phạm Thị Loan Âm nhạc 5A
21 Phạm Thị Loan Âm nhạc 5B
22 Phạm Thị Loan Âm nhạc 5C
23 Phạm Thị Loan Âm nhạc 5D
24 Nguyễn Thu Hiền Đạo đức 1A
25 Nguyễn Thị Thúy Đạo đức 1B
26 Vũ Thị Thảo Đạo đức 1C
27 Nguyễn Thị Hoài Đạo đức 1D
28 Nguyễn Thị Khuyên Đạo đức 1E
29 Nguyễn Thị Loan Đạo đức 2A
30 Phạm Thị Huyền Đạo đức 2B
31 Nguyễn Thị Vòng Đạo đức 2C
32 Đỗ Thị Hải Anh Đạo đức 2D
33 Nguyễn Thị Tứ Đạo đức 2E
34 Bùi Thị Chiến Đạo đức 3A
35 Nguyễn Thị Trang Đạo đức 3B
36 Nguyễn Thị Thúy Hằng Đạo đức 3C
37 Nguyễn Thị Hằng Đạo đức 3D
38 Nguyễn Thị An Đạo đức 3E
39 Nguyễn Nga Sơn Đạo đức 4A
40 Đoàn Thị Phương Thảo Đạo đức 4B
41 Phạm Thị Thu Hoài Đạo đức 4C
42 Nguyễn Thị Long Đạo đức 4D
43 Nguyễn Thị Nõn Đạo đức 5A
44 Hoàng Văn Đại Đạo đức 5B
45 Đỗ Thị Đủ Đạo đức 5C
46 Nguyễn Thị Thu Đạo đức 5D
47 Nguyễn Nga Sơn Địa lí 4A
48 Đoàn Thị Phương Thảo Địa lí 4B
49 Phạm Thị Thu Hoài Địa lí 4C
50 Nguyễn Thị Long Địa lí 4D
51 Nguyễn Thị Nõn Địa lí 5A
52 Hoàng Văn Đại Địa lí 5B
53 Đỗ Thị Đủ Địa lí 5C
54 Nguyễn Thị Thu Địa lí 5D
55 Nguyễn Nga Sơn Khoa học 4A
56 Đoàn Thị Phương Thảo Khoa học 4B
57 Phạm Thị Thu Hoài Khoa học 4C
58 Nguyễn Thị Long Khoa học 4D
59 Nguyễn Thị Nõn Khoa học 5A
60 Hoàng Văn Đại Khoa học 5B
61 Đỗ Thị Đủ Khoa học 5C
62 Nguyễn Thị Thu Khoa học 5D
63 Nguyễn Nga Sơn Kĩ thuật 4A
64 Đoàn Thị Phương Thảo Kĩ thuật 4B
65 Phạm Thị Thu Hoài Kĩ thuật 4C
66 Nguyễn Thị Long Kĩ thuật 4D
67 Nguyễn Thị Nõn Kĩ thuật 5A
68 Hoàng Văn Đại Kĩ thuật 5B
69 Đỗ Thị Đủ Kĩ thuật 5C
70 Nguyễn Thị Thu Kĩ thuật 5D
71 Nguyễn Nga Sơn Lịch sử 4A
72 Đoàn Thị Phương Thảo Lịch sử 4B
73 Phạm Thị Thu Hoài Lịch sử 4C
74 Nguyễn Thị Long Lịch sử 4D
75 Nguyễn Thị Nõn Lịch sử 5A
76 Hoàng Văn Đại Lịch sử 5B
77 Đỗ Thị Đủ Lịch sử 5C
78 Nguyễn Thị Thu Lịch sử 5D
79 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 1A
80 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 1B
81 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 1C
82 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 1D
83 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 1E
84 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 2A
85 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 2B
86 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 2C
87 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 2D
88 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 2E
89 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 3A
90 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 3B
91 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 3C
92 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 3D
93 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 3E
94 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 4A
95 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 4B
96 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 4C
97 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 4D
98 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 5A
99 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 5B
100 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 5C
101 Vũ Thị Thiết Mĩ thuật 5D
102 Hoàng Thị Hảo Ngoại ngữ 1A
103 Hoàng Thị Hảo Ngoại ngữ 1B
104 Hoàng Thị Hảo Ngoại ngữ 1C
105 Hoàng Thị Hảo Ngoại ngữ 1D
106 Hoàng Thị Hảo Ngoại ngữ 1E
107 Hoàng Thị Hảo Ngoại ngữ 2A
108 Hoàng Thị Hảo Ngoại ngữ 2B
109 Hoàng Thị Hảo Ngoại ngữ 2C
110 Hoàng Thị Hảo Ngoại ngữ 2D
111 Hoàng Thị Hảo Ngoại ngữ 2E
112 Nguyễn Thị Điệp Ngoại ngữ 3A
113 Nguyễn Thị Điệp Ngoại ngữ 3B
114 Nguyễn Thị Điệp Ngoại ngữ 3C
115 Nguyễn Thị Điệp Ngoại ngữ 3D
116 Nguyễn Thị Điệp Ngoại ngữ 3E
117 Lưu Thị Xuyến Ngoại ngữ 4A
118 Lưu Thị Xuyến Ngoại ngữ 4B
119 Lưu Thị Xuyến Ngoại ngữ 4C
120 Nguyễn Thị Điệp Ngoại ngữ 4D
121 Lưu Thị Xuyến Ngoại ngữ 5A
122 Lưu Thị Xuyến Ngoại ngữ 5B
123 Lưu Thị Xuyến Ngoại ngữ 5C
124 Lưu Thị Xuyến Ngoại ngữ 5D
125 Lê Văn Diến Thể dục 1A
126 Lê Văn Diến Thể dục 1B
127 Lê Văn Diến Thể dục 1C
128 Lê Văn Diến Thể dục 1D
129 Lê Văn Diến Thể dục 1E
130 Lê Văn Diến Thể dục 2A
131 Lê Văn Diến Thể dục 2B
132 Lê Văn Diến Thể dục 2C
133 Lê Văn Diến Thể dục 2D
134 Lê Văn Diến Thể dục 2E
135 Nguyễn Văn Học Thể dục 3A
136 Nguyễn Văn Học Thể dục 3B
137 Nguyễn Văn Học Thể dục 3C
138 Nguyễn Văn Học Thể dục 3D
139 Nguyễn Văn Học Thể dục 3E
140 Nguyễn Văn Học Thể dục 4A
141 Nguyễn Văn Học Thể dục 4B
142 Nguyễn Văn Học Thể dục 4C
143 Nguyễn Văn Học Thể dục 4D
144 Nguyễn Văn Học Thể dục 5A
145 Nguyễn Văn Học Thể dục 5B
146 Nguyễn Văn Học Thể dục 5C
147 Nguyễn Văn Học Thể dục 5D
148 Ngô Thị Đỏ Thủ công 1A
149 Ngô Thị Đỏ Thủ công 1B
150 Ngô Thị Đỏ Thủ công 1C
151 Ngô Thị Đỏ Thủ công 1D
152 Ngô Thị Đỏ Thủ công 1E
153 Ngô Thị Đỏ Thủ công 2A
154 Ngô Thị Đỏ Thủ công 2B
155 Ngô Thị Đỏ Thủ công 2C
156 Ngô Thị Đỏ Thủ công 2D
157 Ngô Thị Đỏ Thủ công 2E
158 Bùi Thị Chiến Thủ công 3A
159 Nguyễn Thị Trang Thủ công 3B
160 Nguyễn Thị Thúy Hằng Thủ công 3C
161 Nguyễn Thị Hằng Thủ công 3D
162 Nguyễn Thị An Thủ công 3E
163 Nguyễn Thu Hiền Tiếng Việt 1A
164 Nguyễn Thị Thúy Tiếng Việt 1B
165 Vũ Thị Thảo Tiếng Việt 1C
166 Nguyễn Thị Hoài Tiếng Việt 1D
167 Nguyễn Thị Khuyên Tiếng Việt 1E
168 Nguyễn Thị Loan Tiếng Việt 2A
169 Phạm Thị Huyền Tiếng Việt 2B
170 Nguyễn Thị Vòng Tiếng Việt 2C
171 Đỗ Thị Hải Anh Tiếng Việt 2D
172 Nguyễn Thị Tứ Tiếng Việt 2E
173 Bùi Thị Chiến Tiếng Việt 3A
174 Nguyễn Thị Trang Tiếng Việt 3B
175 Nguyễn Thị Thúy Hằng Tiếng Việt 3C
176 Nguyễn Thị Hằng Tiếng Việt 3D
177 Nguyễn Thị An Tiếng Việt 3E
178 Nguyễn Nga Sơn Tiếng Việt 4A
179 Đoàn Thị Phương Thảo Tiếng Việt 4B
180 Phạm Thị Thu Hoài Tiếng Việt 4C
181 Nguyễn Thị Long Tiếng Việt 4D
182 Nguyễn Thị Nõn Tiếng Việt 5A
183 Hoàng Văn Đại Tiếng Việt 5B
184 Đỗ Thị Đủ Tiếng Việt 5C
185 Nguyễn Thị Thu Tiếng Việt 5D
186 Nguyễn Thị Lan Tin học 3A
187 Nguyễn Thị Lan Tin học 3B
188 Nguyễn Thị Lan Tin học 3C
189 Nguyễn Thị Lan Tin học 3D
190 Nguyễn Thị Lan Tin học 3E
191 Nguyễn Thị Lan Tin học 4A
192 Nguyễn Thị Lan Tin học 4B
193 Nguyễn Thị Lan Tin học 4C
194 Nguyễn Thị Lan Tin học 4D
195 Nguyễn Thị Lan Tin học 5A
196 Nguyễn Thị Lan Tin học 5B
197 Nguyễn Thị Lan Tin học 5C
198 Nguyễn Thị Lan Tin học 5D
199 Lê Văn Diến TN&XH 1A
200 Lê Văn Diến TN&XH 1B
201 Lê Văn Diến TN&XH 1C
202 Lê Văn Diến TN&XH 1D
203 Lê Văn Diến TN&XH 1E
204 Nguyễn Thị Loan TN&XH 2A
205 Phạm Thị Huyền TN&XH 2B
206 Lê Văn Diến TN&XH 2C
207 Đỗ Thị Hải Anh TN&XH 2D
208 Nguyễn Thị Tứ TN&XH 2E
209 Bùi Thị Chiến TN&XH 3A
210 Nguyễn Thị Trang TN&XH 3B
211 Nguyễn Thị Thúy Hằng TN&XH 3C
212 Nguyễn Thị Hằng TN&XH 3D
213 Nguyễn Thị An TN&XH 3E
214 Nguyễn Thu Hiền Toán 1A
215 Nguyễn Thị Thúy Toán 1B
216 Vũ Thị Thảo Toán 1C
217 Nguyễn Thị Hoài Toán 1D
218 Nguyễn Thị Khuyên Toán 1E
219 Nguyễn Thị Loan Toán 2A
220 Phạm Thị Huyền Toán 2B
221 Nguyễn Thị Vòng Toán 2C
222 Đỗ Thị Hải Anh Toán 2D
223 Nguyễn Thị Tứ Toán 2E
224 Bùi Thị Chiến Toán 3A
225 Nguyễn Thị Trang Toán 3B
226 Nguyễn Thị Thúy Hằng Toán 3C
227 Nguyễn Thị Hằng Toán 3D
228 Nguyễn Thị An Toán 3E
229 Nguyễn Nga Sơn Toán 4A
230 Đoàn Thị Phương Thảo Toán 4B
231 Phạm Thị Thu Hoài Toán 4C
232 Nguyễn Thị Long Toán 4D
233 Nguyễn Thị Nõn Toán 5A
234 Hoàng Văn Đại Toán 5B
235 Đỗ Thị Đủ Toán 5C
236 Nguyễn Thị Thu Toán 5D